cube_master 发表于 2006-2-8 01:03:16

幼儿级魔方超级菜鸟入门教程

<p align="center"><font size="4">幼儿级魔方超级菜鸟入门教程(一层)</font></p>
<p align="center">青年农民( QQ : 75057277 )</p>
<br><font color="#0000FF"> 前 言</font></p>
<p>我们常见的魔方是 3 × 3 × 3 的三阶魔方 , 英文名 Rubik's cube 。是一个正 6 面体,有 6 种颜色,由 26 块组成: 8 个角块; 12 个棱块; 6 个中心块(和中心轴支架相连)见下图: </p><table border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="140" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/001.gif"></p></td>
<td width="140" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/002.gif"></p></td>
<td width="140" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/003.gif"></p></td></tr>
<tr><td width="140" height="25"><p align="center">8 角块</p></td>
<td width="140"><p align="center">12 个棱块</p></td>
<td width="140"><p align="center">6 个中心块及支架</p></td></tr></table>
<p>学习魔方首先就要搞清它的以上结构,知道<strong><font color="#FF0000">角块只能和角块换位,棱块只能和棱块换位</font>。</strong></p>
<p><font color="#0000FF"> 一、完成一面</font></p>
<p>思路:先确定中心块 ------ 完成其它块(棱、角块)</p>
<p>由于中心块是连在支架上的所以它们不能交换位置(在没有图案的魔方上可以认为它是死的、不能动的)所以我们要先确定中心块(大本营)让其它的块来向它报到。</p>
<p>下面我将用小朋友很熟悉的“<font color="#0000FF">坐车上学过程</font>”作类比来教大家完成一面的还原。</p>
<p>咱们设定魔方的摆放如下图所示:蓝色在上,我们要完成蓝色的面,<font color="#0000FF">蓝色中心块所在的“上面”就是我们的学校 , 其它有蓝颜色的块都是这个学校的学生。:)</font></p>
<p>另外要清楚的是:前、后、左、右面与蓝色面是<font color="#FF0000">相邻面关系</font>,而下面与蓝色面是<font color="#FF0000">相对</font>着的关系。</p>
<p>要完成其它块向心块报到(上学)的过程共有几种情况。</p><table border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="72" height="72"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/004.gif"></div></td>
<td width="72" height="72"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/005.gif"></div></td>
<td width="72" height="72"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/006.gif"></div></td>
<td width="72" height="72"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/007.gif"></div></td>
<td width="72" height="72"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/008.gif"></div></td>
<td width="72" height="72"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/009.gif"></div></td>
<td width="72" height="72"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/010.gif"></div></td>
</tr></table>
<p>下面先看第一种(这也是最最基本的)如下图所示 </p><table border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="175" height="150"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/011.gif"></p></td>
<td width="175" height="150"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/012.gif"></p></td>
<td width="219"><p> 咱们如果按右图所示转一下,“学生”就到“学校”了。所以<font color="#FF0000">箭头所示路径就是上学要走的路</font>。而<font color="#FF0000">灰色的层就是上学的“校车”</font>如何坐车请看下述坐车过程。 </p></td>
</tr></table>
<p> 前面的右下角有一蓝色块(一个学生),而蓝色面(学校)的右下角是空着的,这两个位置是相邻面(此时是上面和前面)的相同位置,都是<font color="#FF0000">右下角(同位)</font>,所以这个学生可以到学校的相同位置的空位上去。 </p>
<p>原则就是:<strong><font color="#FF0000">相邻面的相同位置的块可以替换</font>,(第一面每一块第能用这个法则还原) </strong>具体过程如下: </p>
<p> “学生坐车上学”过程: </p><table border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="150" height="100"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/013.gif"></div></td>
<td width="150" height="100"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/014.gif"></div></td>
<td width="150" height="100"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/015.gif"></div></td>
<td width="150" height="100"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/016.gif"></div></td>
<td width="150" height="100"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/017.gif"></div></td></tr>
<tr><td height="25"><div align="center">右下角(同位)</div></td>
<td height="25"><div align="center">同学先让到路的另一边</div></td>
<td height="25"><div align="center">车子开下来</div></td>
<td height="25"><div align="center">学生坐上车</div></td>
<td height="25"><div align="center">车子开到学校</div></td>
</tr></table>
<p><font color="#FF0000"> 在还原一面时, 首先就要在相邻面上(前后左右)找到“学生”,然后转到“相同位置”再送他“上学”</font> </p><table border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="150" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/018.gif"></p></td>
<td width="150" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/019.gif"></p></td>
<td width="150" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/020.gif"></p></td>
<td width="150" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/021.gif"></p></td>
<td width="150" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/022.gif"></p></td></tr>
<tr><td height="25"><p align="center"><font color="#FF0000">中下(同位)</font> </p></td>
<td height="25"><p align="center">同学先让到路的另一侧 </p></td>
<td height="25"><p align="center">车子开下来 </p></td>
<td height="25"><p align="center">学生坐上车 </p></td>
<td height="25"><p align="center">车子开到学校 </p></td></tr>
<tr><td width="132" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/024.gif"></p></td>
<td width="130" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/025.gif"></p></td>
<td width="129" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/026.gif"></p></td>
<td width="130" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/027.gif"></p></td>
<td width="130" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/028.gif"></p></td></tr>
<tr><td height="25"><p align="center"><font color="#FF0000">右中(同位)</font> </p></td>
<td height="25"><p align="center">同学先让到路的另一边 </p></td>
<td height="25"><p align="center">车子开下来 </p></td>
<td height="25"><p align="center">学生坐上车 </p></td>
<td height="25"><p align="center">车子开到学校 </p></td>
</tr></table><br>
<p> 以下这 4 种情况(出现机率相对较小),先变为上面 3 种情况,再“坐车上学” </p><table border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="123" height="100"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/029.gif"></div></td>
<td width="123" height="100"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/030.gif"></div></td>
<td width="123" height="100"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/031.gif"></div></td>
<td width="123" height="100"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/032.gif"></div></td>
</tr></table><br>
<table width="80%" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="120" height="100"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/033.gif"></div></td>
<td width="120"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/034.gif"></div></td>
<td width="120"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/035.gif"></div></td>
<td width="120"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/036.gif"></div></td>
<td width="120"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/037.gif"></div></td>
<td width="120"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/038.gif"></div></td>
</tr>
<tr>
<td height="25" colspan="6"><div align="center"> 在<font color="#FF0000">相对面(底面)的角块</font>,先将其放到目标位置的正下方</div></td>
</tr>
<tr>
<td height="100"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/040.gif"></div></td>
<td><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/041.gif"></div></td>
<td><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/042.gif"></div></td>
<td><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/043.gif"></div></td>
<td><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/044.gif"></div></td>
<td><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/039.gif"></div></td>
</tr>
<tr>
<td height="25" colspan="6"><div align="center"><font color="#FF0000"> 在学校“围墙”上的同学要先回到家(放到最下面一层,再找相同的空位)再上学:)</font></div></td>
</tr>
<tr>
<td height="100"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/045.gif"></div></td>
<td><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/046.gif"></div></td>
<td><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/047.gif"></div></td>
<td><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/048.gif"></div></td>
<td><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/049.gif"></div></td>
<td><div align="center"> </div></td>
</tr>
<tr>
<td height="25" colspan="5"><div align="center"> 在学校“围墙”上的同学要先回到家 再上学:)</div></td>
<td><div align="center"> </div></td>
</tr>
<tr>
<td height="100"><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/050.gif"></div></td>
<td><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/051.gif"></div></td>
<td><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/052.gif"></div></td>
<td><div align="center"><img src="UploadFile/2006-2/023.gif"></div></td>
<td><div align="center"> </div></td>
<td><div align="center"> </div></td>
</tr>
<tr>
<td height="25" colspan="4"><div align="center"> 在<font color="#FF0000">相对面(底面)的棱块</font>,先将其放到目标位置的正下方</div></td>
<td><div align="center"> </div></td>
<td><div align="center"> </div></td>
</tr></table>
<p> 经过以上方法就可完成一面,但完成一面后不一定就完成了一层,<font color="#FF0000">相当于到了学校但没进入学生所在班级而是乱的</font>,只有每个学生都回来自己的班级才完成一层,如下图 </p>
<p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/053.gif"></p>
<p> <font color="#0000FF">二、接下来我们就在一面的基础上完成一层</font> </p>
<p> <font color="#FF0000">这相当于在学校中进行班级的正确归位。最易理解的方法是哪位同学进错了班,就先回到“家”再“重新上一次学”这次当然得一定要注意要直接到所在班级中去(把占了自己位置的同学替换出来,替换出来的同学也再“重新上一次学回到自己所在班级去”)。</font> </p>
<p> <font color="#FF00FF">学生该在哪个班取决于你手中的魔方的六个中心块颜色排布关系:比如,上蓝前黄右红,那学生“蓝黄红”的班就只能在右前上角。(如上图)其它“班”的位置同理。</font> </p>
<p> <font color="#0099FF">另一种方法是,我们让学生直接在学校内进行班级的调换,会有以下 4 种情况:</font></p><table border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="147" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/054.gif"></p></td>
<td width="147" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/055.gif"></p></td>
<td width="147" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/056.gif"></p></td>
<td width="147" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/057.gif"></p></td></tr>
<tr><td width="147" height="25"><p> <font color="#0099FF">对角两个换 </font></p></td>
<td width="147"><p> <font color="#0099FF">边角相邻两个换</font> </p></td>
<td width="147"><p> <font color="#0099FF">中间相对两个换</font> </p></td>
<td width="147"><p> <font color="#0099FF">中间相邻两个换</font> </p></td></tr></table><br><table border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/058.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/059.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/060.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/061.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/062.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/063.gif"></p></td></tr>
<tr><td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/064.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/065.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/066.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/067.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/068.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/069.gif"></p></td></tr>
<tr><td width="113" height="100"><p align="center"> </p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/070.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/071.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"> </p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"> </p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"> </p></td></tr>
<tr><td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/072.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/073.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/074.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/075.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"> </p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"> </p></td></tr>
<tr><td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/076.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/077.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/078.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/079.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/080.gif"></p></td>
<td width="113" height="100"><p align="center"><img src="UploadFile/2006-2/081.gif"></p></td></tr></table>
[此贴子已经被作者于2006-2-8 2:00:29编辑过]

我喜欢魔方 发表于 2006-2-8 11:06:27

<P>先顶再说!!!</P>

Quber 发表于 2006-2-8 14:32:07

ding

乌木 发表于 2006-2-8 15:26:33

图很漂亮!怎么做出来的?一个个态图既可独立放缩,它周围的大方格又与它联动,高!
1楼最后这个图后面少了一图:

                 

[ 本帖最后由 乌木 于 2009-1-19 12:06 编辑 ]

臭虫 发表于 2006-2-8 19:09:22

<P>顶,农民兄的大作</P>

新鲜甜橙 发表于 2006-2-8 19:41:17

顶!

yinhu 发表于 2006-2-11 13:11:07

学了一点点皮毛了,呵呵,谢谢楼主的好图!

青年农民 发表于 2006-2-12 12:09:07

以上的那些图都是来自小日本的网站(借用一下:) 边些是透明背景的,真不错!)

菜菜鸟教程之第二层

发表于 2006-2-12 12:46:52

不錯.很適合初學者

haibeidie 发表于 2006-2-20 18:39:06

页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 幼儿级魔方超级菜鸟入门教程